Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Ngày 12/2/2009, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký quyết định số 288/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm là đơn vị thuộc bộ máy quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm trong phạm vi cả nước; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Cục có 6 đơn vị trực thuộc: Văn phòng Cục; Phòng Quản lý, giám sát bảo hiểm phi nhân thọ; Phòng Quản lý, giám sát bảo hiểm nhân thọ; Phòng Phát triển thị trường bảo hiểm; Phòng Quản lý, giám sát trung gian bảo hiểm; Thanh tra bảo hiểm; và 1 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm với 102 cán bộ công chức, viên chức, nhân viên.

Tập thể và cán bộ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm không ngừng phát huy truyền thống của đơn vị, tích cực, chủ động và sáng tạo trong công tác quản lý và giám sát trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Các cột mốc quan trọng mà Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đạt được trong thời gian qua bao gồm:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XII, và chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7/2011.

Về xây dựng, tăng cường tổ chức và đội ngũ cán bộ, tháng 6/2009, Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm được thành lập theo quyết định số 1379/QĐ-BTC ngày 2/6/2009 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính. Đây là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm.

Với những thành tích, kết quả đạt được, năm 2011 Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã có vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhì.